Thành lập công ty

Dịch vụ th à nh lập c ô ng ty tại TP.HCM [680.000đ] kh ô ng ph á t sinh

NHANH CH Ó NG – Đ Ú NG HẸN – KH Ô NG RẮC RỐI – KH Ô NG RỦI RO

CAM KẾT GI Á RẺ NHẤT   –   KH Ô NG PH Á T SINH BẤT KỂ KHOẢN N À O   –   MIỄN PH Í GIAO NHẬN HỒ SƠ TẬN NH À

Kh á ch h à ng cung cấp cho ch ú ng t ô i một số giấy tờ v à th ô ng tin cần thiết như sau

Thời gian ho à n th à nh c ô ng việc

Thời gian thực hiện c ô ng việc   nhanh nhất trong 3 ng à y   –   Chậm nhất trong 7 ng à y. Ch ú ng t ô i cam kết   HO À N TIỀN 120%   NẾU KH Ô NG L À M Đ Ú NG TIẾN ĐỘ.   Sau khi đ ã c ó kết quả qu ý kh á ch h à ng sẽ nhận được:

Chi Ph í th à nh lập c ô ng ty của kế to á n Việt Mỹ

Hiện nay Kế To á n Việt Mỹ x â y dựng 2 g ó i dịch vụ ch í nh. Tất cả c á c g ó i của ch ú ng t ô i đ ã bao gồm ph í dịch vụ v à ph í nh à nước.   Cam kết kh ô ng ph á t sinh.

G ó i cơ bản : 680.000đ  

 1. Lập hồ sơ g ó p vốn /th à nh vi ê n/ cổ đ ô ng c ô ng ty
 2. Soạn thảo Điều lệ hoạt động c ô ng ty
 3. Đăng bố c á o c ô ng ty tr ê n cổng th ô ng tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
 4. Giấy ph é p đăng k ý kinh doanh (Giấy ph é p C ô ng ty)
 5. M ã số thuế cho doanh nghiệp
 6. Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn để kh á ch h à ng tự thực hiện c á c thủ tục thuế ban đầu
 7. Miễn ph í mở c á c t à i khoản ng â n h à ng v à đặc biệt được chọn t à i khoản số đẹp

G ó i đầy đủ:   1.500.000đ   {Trả kết quả trong 5 -7 ng à y}

 1. Hỗ trợ check t ê n c ô ng ty trước để tr á nh bị tr ù ng lặp c ô ng ty kh á c
 2. Lập hồ sơ g ó p vốn/th à nh vi ê n/cổ đ ô ng
 3. Soạn thảo Điều lệ hoạt động c ô ng ty
 4. Đăng bố c á o c ô ng ty mới tr ê n cổng th ô ng tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
 5. Đăng k ý m ã số xuất nhập khẩu cho c ô ng ty c ó ng à nh nghề xuất nhập khẩu
 6. M ã số thuế cho doanh nghiệp
 7. Giấy ph é p đăng k ý kinh doanh
 8. K ê khai lệ ph í m ô n b à i sau khi th à nh lập v à c á c tờ khai kh á c ban đầu của doanh nghiệp
 9. Tư vấn, cung cấp v à hỗ trợ c á c vấn đề li ê n quan tới việc th ô ng b á o ph á t h à nh h ó a đơn gi á trị gia tăng cho doanh nghiệp.
 10. Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn để kh á ch h à ng tự thực hiện c á c thủ tục thuế ban đầu, th ô ng b á o ph á t h à nh h ó a đơn điện tử lần đầu
 11. TẶNG NGAY 1000 SỐ H Ó A ĐƠN ĐIỆN TỬ (TỐI ƯU HƠN RẤT NHIỀU NẾU BẠN MUA RI Ê NG LẺ)
 12. Khắc dấu c ô ng ty (tr ò n hoặc vu ô ng theo y ê u cầu c ô ng ty)
 13. Hỗ trợ khắc dấu chức danh
 14. Hỗ trợ l à m biển mica cao cấp
 15. Miễn ph í mở c á c t à i khoản ng â n h à ng v à đặc biệt được chọn t à i khoản số đẹp
 16. Hỗ trợ tư vấn bảo hộ thương hiệu v à nh ã n hiệu độc quyền theo luật sở hữu tr í tuệ
 17. Hỗ trợ t ì m thu ê địa chỉ đăng k ý kinh doanh (cho những kh á ch h à ng chưa c ó địa chỉ kinh doanh)
 18. Cam kết hỗ trợ, tư vấn ph á p l ý thường xuy ê n cho qu ý doanh nghiệp (những vấn đề li ê n quan đến qu á tr ì nh hoạt động)
 19. Tư vấn, hỗ trợ l à m logo, mua t ê n miền, l à m website cho những kh á ch h à ng c ó nhu cầu
 20. Đối với những kh á ch h à ng chưa c ó địa điểm kinh doanh ch ú ng t ô i hỗ trợ t ì m kiếm địa chỉ nhanh nhất, uy t í n nhất

Qu ý kh á ch h à ng   tại TP.HCM   đang mong muốn t ì m một đơn vị th à nh lập c ô ng ty gi á rẻ, th à nh lập doanh nghiệp uy t í n – chuy ê n nghiệp vui l ò ng li ê n hệ với ch ú ng t ô i theo th ô ng tin dưới đ â y. Rất h â n hạnh được phục vụ!

Quy tr ì nh, thủ tục thực hiện của ch ú ng t ô i cụ thể như sau:

01. Tiếp nhận v à xử l ý th ô ng tin

Kế to á n Việt Mỹ sẽ tiếp nhận th ô ng tin kh á ch h à ng cung cấp. Tiếp đ ó , ch ú ng t ô i sẽ tư vấn v à giải đ á p những kh ú c mắc bạn đang gặp phải để c ó thể đưa ra lựa chọn đ ú ng đắn cho loại h ì nh kinh doanh của bạn.

02. Tư vấn c á c giải ph á p

Sau khi bạn đ ã lựa chọn được loại h ì nh ph ù hợp cho m ì nh, Kế to á n Việt Mỹ sẽ tư vấn cụ thể về thủ tục, quy tr ì nh l à m việc, giải ph á p tối ưu để xử l ý y ê u cầu của qu ý kh á ch một c á ch nhanh nhất.

03. Đ à m ph á n & K ý kết hợp đồng

Sau khi nghe chuy ê n vi ê n tư vấn, nếu bạn quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ của ch ú ng t ô i, Kế to á n Việt Mỹ tiến h à nh k ý kết hợp đồng với qu ý kh á ch h à ng.

04. Thực hiện dịch vụ

Kế to á n Việt Mỹ sẽ đại diện qu ý kh á ch h à ng thực hiện c á c hồ sơ, thủ tục nhanh nh á t, ch í nh x á c nhất. Ch ú ng t ô i lu ô n theo s á t v à sẽ cử chuy ê n tư vấn cho qu ý kh á ch h à ng c á c thủ tục li ê n quan trong suốt qu á tr ì nh thực hiện dịch vụ.

05. Thanh l ý hợp đồng & Hậu m ã i

Sau khi đ ã ho à n th à nh xong mọi giấy tờ v à thủ tục. Kế to á n Việt Mỹ sẽ b à n giao tất cả c á c hồ sơ, giấy tờ, sổ s á ch cho qu ý kh á ch h à ng. Ngo à i ra, trong qu á tr ì nh vận h à nh doanh nghiệp của bạn gặp bất k ì vướng mắc g ì về vấn đề ph á p l í ch ú ng t ô i lu ô n sẵn s à ng hỗ trợ qu ý doanh nghiệp gỡ rối. Ch ú ng t ô i cam kết sẽ đi theo bạn tr ê n mọi chặng đường.

V ì sao n ê n chọn dịch vụ của kế to á n Việt Mỹ

Tr ê n thị trường hiện nay c ó rất nhiều đơn vị nhận thực hiện dịch vụ th à nh lập c ô ng ty, th à nh lập chi nh á nh, hộ kinh doanh hay mở văn ph ò ng đại diện với nhiều mức ph í kh á c nhau. Bạn dễ d à ng t ì m kiếm thấy những lời mời ch à o hấp dẫn như gi á rẻ 200k, 399K, thậm ch í l à “ miễn ph í ” … hay như thực hiện “ cấp tốc ” , “ hỏa tốc ” , “ trong 1 ng à y ” . “ Đừng tin ” v à đừng “ mắc bẫy ” của họ. H ã y l à người d ù ng th ô ng minh v à biết chọn cho m ì nh 1 đơn vị uy t í n. Vậy, kế to á n Việt Mỹ c ó g ì đ á ng để tin tưởng đ â y?

Dịch vụ chất lượng +   Đối t á c của nhiều doanh nghiệp trong v à ngo à i nước

T í nh đến nay, kế to á n Việt Mỹ đ ã nhận được sự tin tưởng từ hơn 10.000+ doanh nghiệp lớn nhỏ tr ê n to à n quốc cũng như nước ngo à i. Với đội ngũ chuy ê n gia tư vấn với kinh nghiệm hơn 10 năm l à m việc với đối t á c trong nước v à quốc tế. Mặc d ù c ó c ò n nhiều thiếu s ó t nhưng ch ú ng t ô i sẽ lu ô n cố gắng ho à n thiện từ những đ ó ng g ó p ý kiến của c á c bạn.

Chi ph í tiết kiệm + Gi á rẻ & Trọn g ó i từ A -Z

Dịch vụ th à nh lập c ô ng ty của ch ú ng t ô i   tại TP.HCM   show 2 mức ph í r õ r à ng tr ê n website   680.000đ   v à   1.500.000đ..Ch ú ng t ô i sẽ hỗ trợ & thay mặt kh á ch h à ng giải quyết mọi vấn đề phức tạp trong qu á tr ì nh th à nh lập c ô ng ty cũng như hộ kinh doanh v à c á c dịch vụ kh á c. Cam kết lu ô n mang lại cho qu ý kh á ch h à ng dịch vụ rẻ nhất & chất lượng nhất.

Tuyệt đối kh ô ng ph á t sinh chi ph í

Kh ô ng như nhiều đơn vị kh á c với gi á ban đầu rất rẻ. Sau đ ó mồi ch à i kh á ch h à ng sử dụng th ê m c á c dịch vụ đi k è m kh á c để tăng chi ph í , cuối c ù ng kh á ch h à ng phải bỏ ra mức ph í rất lớn. Kế to á n Việt Mỹ lu ô n tư vấn & show bảng gi á r õ r à ng, kh á ch h à ng c ó thể thoải m á i lựa chọn g ó i ph ù hợp với điều kiện của m ì nh. Kh á ch h à ng sử dụng dịch vụ của Kế to á n Việt Mỹ chỉ phải trả ph í 1 lần duy nhất, kh ô ng ph á t sinh sau n à y.

Hỗ trợ k ê khai thuế ban đầu & Hỗ trợ trọn đời

Nhằm hỗ trợ kh á ch được tối ưu nhất, khi sử dụng dịch vụ th à nh lập c ô ng ty tại Kế to á n Việt Mỹ, đội ngũ kế to á n của ch ú ng t ô i sẽ gi ú p qu ý kh á ch k ê khai thuế miễn ph í 3 th á ng đầu v à hỗ trợ qu ý kh á ch trọn đời nếu c ó nhu cầu. Điều n à y cực kỳ tốt v à tiết kiệm cho c á c doanh nghiệp vừa & nhỏ chưa c ó hệ thống kế to á n ri ê ng.

C ó đầy đủ chi nh á nh trải đều tr ê n khắp c á c tỉnh th à nh

Hiện tại kế to á n Việt Mỹ c ó 3 trụ sở ch í nh, cụ thể:  

B ê n cạnh đ ó , ch ú ng t ô i c ó tất cả 63+ chi nh á nh tr ê n khắp 63 Tỉnh/Th à nh kh á c nhau. Bạn đọc truy cập   TẠI Đ Â Y   để t ì m hiểu th ê m c á c chi nh á nh của ch ú ng t ô i nh é .

C á c c â u hỏi thường gặp trong qu á tr ì nh t ì m hiểu v à sử dụng dịch vụ

Thời gian l à m việc của kế to á n Việt Mỹ như thế n à o?

Tại TP.HCM Kế To á n Việt Mỹ c ó địa chỉ ở đ â u?

Sử dụng dịch vụ th à nh lập c ô ng ty của kế to á n Việt Mỹ c ó những lợi thế g ì so với c á c nơi kh á c?

Lợi í ch khi sử dụng dịch vụ của ch ú ng t ô i

 1. Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu;
 2. Tư vấn cơ cấu th à nh vi ê n/cổ đ ô ng trong c ô ng ty;
 3. Tư vấn về c á ch đặt t ê n c ô ng ty ph ù hợp với nhu cầu v à y ê u cầu của hoạt động kinh doanh của bạn, hỗ trợ tra cứu t ê n doanh nghiệp;
 4. Tư vấn đăng k ý m ã ng à nh nghề,   đăng k ý kinh doanh   (Tư vấn những ng à nh nghề kinh doanh c ó điều kiện v à những ng à nh nghề kh ô ng c ó điều kiện);
 5. Tư vấn vấn đề về thuế cho doanh nghiệp khi đi v à o hoạt động;
 6. Tư vấn mở   văn ph ò ng đại diện,   th à nh lập chi nh á nh, hộ kinh doanh nếu qu ý kh á ch y ê u cầu;
 7. Tư vấn c á c vấn đề bản quyền đối với những ng à nh nghề bắt buộc như: bảo hộ thương hiệu,   đăng k ý nh ã n hiệu độc quyền;
 8. Tư vấn đặt khẩu hiệu, slogan;
 9. Tư vấn về chữ k ý số k ê khai thuế m ô n b à i qua mạng;
 10. Tư vấn lựa trọn loại h ì nh doanh nghiệp ph ù hợp hoạt động kinh doanh của bạn như:   doanh nghiệp tư nh â n,   c ô ng ty tnhh,   c ô ng ty cổ phần;
 11. Tư vấn c á c vấn đề về h ó a đơn cho doanh nghiệp, miễn ph í ph á t h à nh h ó a đơn;
 12. Tư vấn về mở t à i khoản ng â n h à ng doanh nghiệp cho kh á ch h à ng;
 13. Tư vấn c á c vấn đề về thuế, kế to á n miễn ph í   sau khi th à nh lập c ô ng ty

 

 

Mã sản phẩm: 0000000011478


Liên hệ

Có thể bạn quan tâm

Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Tặng 1000 hóa đơn
Chi tiết
Giỏ hàng thành công